Politechnika Łódzka

Wydział Technologii Materiałowych i Wzornictwa Tekstyliów

 

 

Katedra Dziewiarstwa

 

 

Strona główna

Historia

Pracownicy

Dydaktyka

Projekty

Publikacje

Materiały dydaktyczne

Koło Naukowe

Kontakt

 

Obecna Katedra Dziewiarstwa wywodzi się z Zakładu Dziewiarstwa, który powołano w 1950 roku na Wydziale Włókienniczym Politechniki Łódzkiej. Największe zasługi przy organizacji tego Zakładu ponieśli wówczas: mgr inż. Tadeusz Czarnecki, mgr inż. Konstanty Stajniak, oraz nestor dziewiarstwa w Polsce – mgr inż. Wiktor Solecki.

Dzięki pomocy przemysłu dziewiarskiego, utworzono z podarowanych maszyn i urządzeń bazę techniczną, jako zalążek przyszłego laboratorium dla potrzeb dydaktycznych.

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Pfajfer

Leon Pfeifer

Pierwszym kierownikiem Zakładu Dziewiarstwa był mgr inż. Leon Pfeifer Pod tym samym kierunkiem powołano w roku akademickim 1956/57 Katedrę Dziewiarstwa. Z chwilą przeniesienia Katedry Dziewiarstwa do nowego pawilonu włókienniczego w roku 1960, uzyskano znacznie większą powierzchnię lokalową, która umożliwiła rozbudowę laboratoriów. Wyposażone przez przemysł dziewiarski w najnowocześniejsze wówczas maszyny, laboratoria te pozwalały prowadzić proces dydaktyczny oraz prace naukowo – badawcze na poziomie odpowiadającym niezwykle prężnie modernizowanego wówczas przemysłu dziewiarskiego w Polsce. W tym czasie ulega znacznemu zwiększeniu stan kadrowy Katedry Dziewiarstwa. W 1962 roku otwarto przy Katedrze studia doktoranckie. W tym samym roku obroniono w Katedrze pierwszą pracę doktorską z zagadnień dziewiarstwa.

Po odejściu doc. inż. Leona Pfeifera z Katedry Dziewiarstwa w 1966 roku, opiekę naukową nad tą placówką sprawował prof. dr Witold Żurek a od roku 1968 doc. dr hab. Janusz Szosland.

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Żurek Witold

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Szosland Janusz

W roku 1970 w wyniku zmian struktury organizacyjnej na Wydziale, dawna Katedra Dziewiarstwa weszła w skład Instytutu Mechanicznej Technologii Włókna jako Zespół Dziewiarstwa. Dyrektorem Instytutu był prof. dr hab. inż. Janusz Szosland, natomiast kierownikiem Zespołu Dziewiarstwa dr inż. Zdzisław Mrożewski, którego zastąpił w roku 1983 prof. dr hab. inż. Władysław Korliński. W roku 1994 dotychczasowy Zespół Dziewiarstwa przyjął formę Zakładu Technologii i Budowy Dzianin.

 

Witold Żurek

Janusz Szosland

W wyniku podziału Instytutu Mechanicznej Technologii Włókna na trzy katedry, w roku1998 powołano na Wydziale Włókienniczym Katedrę Technologii i Budowy Wyrobów Dziewiarskich, której kierownikiem został prof. dr hab. inż. Kazimierz Kopias.

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: KorlińskiWł

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: KopiasK

Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: Opis: KowalskiKrzysztof

Zdzisław Mrożewski

Władysław Korliński

Kazimierz Kopias

Krzysztof Kowalski

Po odejściu na emeryturę prof. dr hab. inż. Kazimierza Kopiasa, kierownikiem Katedry został prof. dr hab. inż. Krzysztof Kowalski. Podczas dalszych zmian organizacyjnych, na Wydziale, w roku 2009, wrócono do nazwy Katedra Dziewiarstwa. Obecnie od roku 2010 kierownikiem Katedry jest dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk.

Zbigniew Mikołajczyk

Tak więc funkcję kierowników Katedry Dziewiarstwa sprawowali w kolejnych latach:

·   doc. inż. Leon Pfeifer ‑ (1950-1966)

·   prof. dr inż. Witold Żurek ‑ (1966-1968)

·   prof. dr hab. inż.. Janusz Szosland ‑ (1968-1970)

·   dr inż. Zdzisław Mrożewski ‑ (1970-1983)

·   prof. dr hab. inż. Władysław Korliński ‑ (1983- 1994)

·   prof. dr hab. inż. Kazimierz Kopias ‑ (1994 -2008)

·   prof. dr hab. inż. Krzysztof Kowalski ‑ (2008-2010)

·     dr hab. inż. Zbigniew Mikołajczyk ‑ (2010- nadal)

Po roku 1990 wraz z reformą systemu kształcenia na Wydziale Włókienniczym, wprowadzono nowe treści programowe w przedmiotach związanych z technologią dziewiarską, w których wykorzystano wiele własnych wyników prac naukowo-badawczych prowadzonych w Katedrze.

Na specjalizacji dziewiarstwo, na różnych kierunkach studiów wykonano ponad 1300 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Z ogólnej liczby absolwentów 16 osób uzyskało stopień doktora nauk technicznych, 3 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego, oraz dwie tytuł profesora.

Tematyka ważniejszych prac naukowo-badawczych rozwiązywanych w ostatnim okresie dotyczyła lub dotyczy: wyznaczania związków między parametrami technologicznymi a strukturą dzianin oraz zależności między parametrami strukturalnymi dzianin a ich własnościami użytkowymi, kinematyki przędzy w procesie dziania wraz z analizą sił na osnowarkach i szydełkarkach, komputerowego projektowania struktury i własności dzianin, analizy i oceny maszyn dziewiarskich i konfekcyjnych, projektowania i analizy dzianin do zastosowań technicznych i medycznych.

Bardzo aktywną działalność prowadzą pracownicy Katedry w ramach projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej. W ostatnim dziesięcioleciu zakończono oraz prowadzonych jest obecnie 18 projektów badawczych.

Wyniki badań prowadzonych w ostatnim 10 – letnim okresie opublikowano w artykułach i w referatach wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych oraz uzyskano kilkanaście patentów.

Na specjalizacji dziewiarstwo, na różnych kierunkach studiów wykonano ponad 1300 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Z ogólnej liczby absolwentów 18 osób uzyskało stopień doktora nauk technicznych, 4 osoby uzyskały stopień doktora habilitowanego, oraz trzy tytuł profesora.

W celu utrzymania bliskiej współpracy z przemysłem Katedra Dziewiarstwa wspólnie z Instytutem Włókiennictwa organizuje cykliczne międzynarodowe konferencje naukowo-techniczne KNITT-TECH ukierunkowane na zagadnienia o charakterze utylitarnym.

 

Leon Pfeifer

Witold Stanisław Żurek

Janusz Szosland

Zdzisław Mrożewski

Władysław Korliński

Kazimierz Kopias

Krzysztof Kowalski

Zbigniew Mikołajczyk

Opis: Opis: progeCAD - alternatywa AutoCAD ®

 

Aktualizacja: 13.09.2011  Webmaster: BGW

Początek strony